Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa Ds 2004:52

Sieps har sedan sin tillkomst lagt ner mycket möda på att följa och förstå det arbete som lett fram till EU:s nya fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. Vi har publicerat ett antal studier i vilka experter ger sin syn på ett antal centrala frågor.