Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen SOU 2008:123

Sieps anser att utredningens överväganden och förslag i huvudsak överensstämmer väl med EG-domstolens dom i Lavalmålet. Sieps anser dock att det finns en osäkerhet när det gäller möjligheten att utnyttja utstationeringsdirektivets undantag för ordre public. Det bör därför finnas en beredskap att försvara de ytterligare villkor som uppställs i den svenska utstationeringslagen i fråga om förenings- och förhandlingsfrihet.

Vidare bör möjligheten att i svensk lagstiftning uppställa ytterligare undantag med hänvisning till ordre public inte alltför lättvindigt avfärdas. Sieps anser slutligen att det följer av kravet på transparens i EG-domstolens dom i Lavalmålet att kollektivavtal som ligger till grund för stridsåtgärder bör ha anmälts och gjorts tillgängliga hos Arbetsmiljöverket i förväg.