Yttrande över KOM (2017) 795 och 796. UD2018/00831/HI

Yttrande över KOM (2017) 795 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och
KOM (2017) 796 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat.

Enligt Sieps uppfattning saknas det principiella skäl att invända mot förslaget i KOM (2017) 795 då det utgör förbättringar i nuvarande regelverk och handlar om en anpassning till ny digital teknik inom handeln.

Förslaget i KOM (2017) 796 rör den grundläggande principen om ömsesidigt erkännande som haft avgörande betydelse för unionsrättens utveckling, men visat sig mycket svår att tillämpa i praktiken.