Remiss angående Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps har – inom ramen för myndighetens huvuduppdrag – avgränsat sig till att granska två aspekter av betänkandet: Huruvida lagförslagen och deras bakomliggande bedömningar är i överensstämmelse med unionsrätten; samt om det inom ramen för Sveriges EU-medlemskap finns skäl att lyfta ytterligare synpunkter av relevans för Sveriges framtida ställning och inflytande inom unionen.