Yttrande: Remiss angående förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Remiss angående förslag till om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ska genomföras i svensk rätt.

Sieps har ombetts yttra sig över rubricerat ärende. Myndigheten har gjort bedömningen att man bidrar bäst genom att kommentera förslaget till genomförande och dess förenlighet med de generella EU-rättsliga krav som ställs, framförallt i förhållande till fri rörlighet för tjänster. Sieps bedömer att utredningen i det stora hela genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (härefter ändringsdirektivet) på ett ändamålsenligt och motiverat sätt med hänsyn till den svenska regleringen.