Yttrande: Remiss angående förslag till föreskrifter om egenkontrollprogram

Sieps har ombetts yttra sig över rubricerat ärende. Myndigheten har gjort bedömningen att man i detta fall bidrar bäst genom att kommentera föreskrifternas förenlighet med de generella EU-rättsliga krav som ställs gällande etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster.