Remiss angående promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Sieps har ombetts yttra sig över rubricerat ärende. Myndigheten har gjort bedömningen att man i detta fall bäst bidrar genom att kommentera förslagets förenlighet med generella EU-rättsliga krav om korrekt genomförande av ett direktiv. Sieps anser att promemorian från en EU-rättslig synvinkel generellt är välmotiverad men noterar att en bestämmelse inte genomförs med motiveringen att ”det inte med säkerhet kan fastställas” vad bestämmelsen innebär vilket medför rättsosäkerhet i förhållande till aktuell bestämmelsen. Bestämmelsen reglerar ett undantag från principen om att specifika krav som rör temporärt eller tillfälligt tillhandahållande av tjänster ska vara proportionerliga.