Yttrande: Utkast till Lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda

Syftet med remissen är att erhålla synpunkter på kompletteringen till förslaget att även låta förtroendevalda i Europaparlamentet omfattas av straffskärpningsgrunden. I det ursprungliga förslaget omfattades endast förtroendevalda i stat, kommun och landsting. Sieps kommer således inte ge synpunkter på förslaget i sin helhet utan endast på den nu aktuella kompletteringen.