Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Sieps har tagit del av departementspromemorian om utstationering och vägtransporter och vår övergripande bedömning är att förslaget att låta utstationeringsdirektivet tillämpas på cabotagetransporter är förenligt med EU-rätten.