Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Sieps gör bedömningen att promemorians förslag på det stora hela överensstämmer med de krav som ställs genom både EU:s primär- och sekundärrätt i samband med offentlig upphandling.