Yttrande över KOM (2018) 238

Yttrande över KOM (2018) 238: främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster.

Sieps anser att kommissionens förslag är intressant och uppvisar ett visst mått av nytänkande genom att införa regler i skärningsfältet mellan konkurrensrätt och konsumenträtt. Sieps är emellertid inte övertygat om att förordningsformen är det lämpligaste regleringsinstrumentet för att uppnå det syfte som avses.

Sieps  anser  att  kommissionens  förslag  är  intressant  och  uppvisa
r  ett  visst  mått  av
nytänkande  genom  att  införa  regler  i  skärningsfältet  mellan  kon
kurrensrätt  och
konsumenträtt.
Sieps  anser  att  kommissionens  förslag  är  intressant  och  uppvisa
r  ett  visst  mått  av
nytänkande  genom  att  införa  regler  i  skärningsfältet  mellan  kon
kurrensrätt  och
konsumenträtt.