Skatterna – konkurrens eller harmonisering?

Författare: Persson Mats

Syftet med rapporten är att inventera kunskapsläget vad beträffar tre frågeställningar: risken för skattekonkurrens mellan Europas stater; följderna för välfärden av en eventuell skattekonkurrens; och möjligheterna att komma till rätta med eventuella problem genom någon form av skatteharmonisering. Mats Persson är professor i nationalekonomi. (2003:6epa)

Rapporten behandlar enbart den typ av harmoniseringsfrågor där  kommissionen inte kan använda sig av reglerna mot otillbörligt  statsstöd, och där en eventuell harmonisering kräver enhällighet i  Ministerrådet.

Författaren menar att det finns två synsätt för den som vill se optimistiskt på frågan om globalisering och skattekonkurrens. Det ena går ut på att förneka att skattekonkurrens förekommer - eller åtminstone att den är akut. Med nuvarande dataproblem är det synsättet inte uppenbart orimligt; det är i alla händelser svårt att empiriskt falsifiera. Det andra synsättet går ut på att erkänna skattekonkurrensen som ett faktum, men notera att den i första hand drabbar de skattebaser som enligt teorin inte bör belastas med några skatter. Skattekonkurrensen leder således till en ökad ekonomisk effektivitet.

Rapporten presenterades vid seminariet Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.