From Policy Takers to Policy Makers: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New (2005:5)

Författare: Tarschys Daniel, Karlsson Bengt O, Eriksson Jonas

Efter att ha genomgått den prövande processen att förhandla ett EU-medlemskap är 2004 års klass nu fullödiga medlemmar av unionen. Medlemskapet innebär att de har lika rättigheter att inte bara ta del av EU:s politik utan också att utforma den.

Detta reser en rad frågor om den framtida utvecklingen av struktur- och sammanhållningspolitiken.

Studien visar att de nya medlemsstaterna inte kommer att kunna dra fulla fördelar av EU:s sammanhållningspolitik om inte en rad reformer genomförs. Studien pekar bland annat på att föranslutningsstöden har fungerat väl när det gäller att förbereda de nya medlemmarna inför EU-medlemskapet, men de har också avslöjat institutionella tillkortakommanden; att fokus bör ligga på de speciella behoven hos de nya medlemsstaterna och en högre grad av nationell kontroll över politiken bör införas; att uppgradering av humankapital och institutionell uppbyggnad (institution building) bör prioriteras; och att samarbete och samordning mellan de nya medlemsstaterna är viktigt, då samordnade investeringar är mer effektiva än nationella investeringar.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida sammanhållningspolitik i de nya medlemsstaterna och ingår i forskningsprojektet EU:s regionalpolitik.