Bargaining Power in the European Council (2007:1)

Författare: Tallberg Jonas

Europeiska Rådet innehar en central ställning inom Europeiska Unionen. Trots detta finns brister vad gäller forskning och systematisk kunskap om denna institution. Stats- och regeringschefernas möten präglas av sluten-het vilket gör empirisk forskning om hur maktresurser används och förhandlingar bedrivs är mycket svårt att genomföra.

Denna rapport baseras på ett unikt intervjumaterial med tidigare och sittande regerings-chefer, utrikesministrar och högre tjänstemän och ger ny och viktig kunskap.

Rapporten behandlar hur aktörerna i Europeiska rådet använder maktresurser. Det som i första hand avgör vilket inflytande en stats företrädare har är de strukturella maktresurserna men även institutionella faktorer såsom hotet om att använda veto och ledarnas personliga egenskaper kan ha betydelse. Rapporten analyserar hur man bygger koalitioner inom Europeiska rådet byggs och förändringar i förhandlings-mönster efter de successiva utvidgningar som EU genomgått.

Rapporten presenterades på seminariet Makt och inflytande i Europeiska rådet och ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.