Common Energy Policy in the EU (2008:1)

Författare: Paltseva Elena, Le Coq Chloé

Common Energy Policy in the EU: The Moral Hazard of the Security of External Supply. En gemensam europeisk energipolitik som bygger på solidaritet mellan medlemsländerna har förts fram av den Europeiska kommissionen som en strategi att trygga energiförsörjningen inom EU.

I denna rapport pekar författarna på att en gemensam energipolitik kan ge upphov till snedvridande ekonomiska incitament och därigenom skapa så kallade ”moral hazard”- problem. Det innebär att medlemsstaterna inte själva bär de kostnader som den egna konsumtionen av energi kan ge upphov till. Detta kan medföra att medlemsstaterna ökar konsumtionen av riskfylld energi, vilket i sin tur ökar, snarare än minskar, EU:s riskexponering.

Författarna menar att det kan bli nödvändigt att inrätta en stark central energimyndighet som samordnar de energipolitiska besluten för att lösa de problem som kan uppstå i samband med en gemensam energipolitik. De understryker även vikten av att integrera samtliga energipolitiska frågor inom en gemensam överenskommelse och tillförsäkra en jämlik maktfördelning bland medlemsländerna.

Slutligen presenterar de en uppsättning index som mäter graden av risk förenad med extern energisäkerhet, dels för varje medlemsstat och dels för tre sorters energislag (gas, olja och kol).

Rapporten presenterades vid seminariet Security of Energy Supply. EU-Russia and Transit Countries och ingår i forskningsprojektet Energi - mot en gemensam (grön) energipolitik?