Trade in Services and in Goods with Low-Wage Countries - How do Attitudes Differ?

Författare: Stavlöt Ulrika, Montgomery Henry, Gustafsson Marie, Dimdins Girts, Calmfors Lars

Frågan om låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EU eller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet har de senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverige symboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

I rapporten Trade in Services and in Goods with Low-Wage Countries- How Do Attitudes Differ and How Are They Formed? analyserar ekonomeroch psykologer attityderna till olika typer av låglönekonkurrens.Resultaten bekräftar att attityderna är mer negativa tilllåglönekonkurrens i tjänstehandel som innefattar utstationeradarbetskraft än till "vanlig" import av varor från låglöneländer.Attitydbildningen verkar ha såväl "rationella" som "irrationella"komponenter. Detta gäller både de som förespråkar fri lönekonkurrensoch de som är emot, även om analysen visar att det rationella inslagettycks vara större för den förra gruppen.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Attityder till tjänstehandel och presenterades vid seminariet Är billig tjänsteimport mer orättvis än billig varuimport?