How Small are the Regional Gaps? How Small is the Impact of Cohesion Policy? A Commentary on the Fifth Report on Cohesion Policy

Författare: Tarschys Daniel

EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport innehåller en mängd nya data som beskriver sociala, ekonomiska och territoriella trender i Europa. Den utgör därmed en utmärkt grund för att diskutera den framtida sammanhållningspolitiken, men de frågor kommissionen ställer i sin konsultation är dessvärre alltför begränsade.

I denna Europapolitiska analys hävdar professor Daniel Tarschys att klyftorna mellan de olika europeiska regionerna är betydligt mindre än vad som vanligtvis påstås. EU:s gängse metod för att mäta olikheter tar nämligen inte hänsyn till den påtagliga utjämning som sker genom den nationella politiken.

När det gäller sysselsättning, koncentrerar man sig i rapporten på bruttovinster samtidigt som man glömmer de arbetstillfällen som försvinner genom finansieringen av sammanhållningspolitiken. Sett till kvantitet är utvärderingen imponerande, men med kvaliteten förhåller det sig annorlunda.

Ekonometriska analyser erbjuder visserligen värdefulla inblickar, men olyckligtvis feltolkar kommissionen sina egna forskningsresultat. Konsekvensen blir därför att man kommer med kraftigt överdrivna påståenden när det gäller sammanhållningspolitikens makroekonomiska effekter.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.