The EU and Strategies for New Climate Treaty Negotiations

Författare: Malla Katak

EU och övriga berörda parter har nu samlats i Durban för att försöka nå en uppgörelse om utsläppsminskningar efter 2012, när Kyotoprotokollets första avtalsperiod löper ut. EU har varit en ledande aktör i klimatförhandlingarna sedan Riokonferensen 1992.

Givet det nuvarande dödläget i förhandlingarna, återstår det dock att se huruvida unionen kan visa upp ett mer offensivt ledarskap i syfte att få till stånd ett heltäckande klimatavtal. I den här analysen diskuterar Katak Malla, forskare i juridik vid Sieps, EU:s roll under tidigare klimatförhandlingar och han ger också ett antal policyrekommendationer för den nu inledda rundan.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Energi – mot en gemensam (grön) energipolitik?