The Commission´s Posting Package

Författare: Malmberg Jonas, Johansson Caroline

I mars 2012 presenterade Europeiska Kommissionen två lagstiftningsförslag inom området utstationering av arbetstagare. Det var ett svar på den intensiva debatt som följde på EU-domstolens utslag i de fyra målen i den så kallade Laval-kvartetten (Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg).

Det första förslaget, Monti II-förordningen, är ett försök att klargöra förhållandet mellan rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder och EU:s ekonomiska friheter. Det andra förslaget, genomförandedirektivet, syftar till att utstationeringsdirektivet ska införas på ett korrekt sätt i medlemsländernas lagstiftning. Det ska ske genom att arbetstagarnas rättigheter säkerställs samtidigt som den gränsöverskridande tjänstehandeln underlättas genom minskade administrativa bördor för arbetsgivarna.

I den här analysen utvärderar Jonas Malmberg och Caroline Johansson de båda förslagen. De undersöker förslagens tänkbara effekter och föreslår alternativa lösningar.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Framtidens inre marknad.