The EU and Climate Treaty Negotiations after the Durban Conference

Författare: Katak Malla

EU har hela tiden varit och är alltjämt fast besluten att få till stånd en heltäckande klimatöverenskommelse baserad på FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

I den här analysen diskuteras utfallet av den senaste förhandlingsomgången vid klimatkonferensen i Durban 2011. Diskussionen förs mot bakgrund av Wienkonventionen om traktaträtten och fokuserar på ett antal avgörande frågor. Författaren presenterar ett tänkbart förhandlingsscenario efter Durban-konferensen och skisserar en möjlig väg framåt.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Energi – mot en gemensam (grön) energipolitik.