The EU Neighbourhood Competence under Article 8 TEU

Författare: Hillion Christophe

Med Lissabonfördraget fick EU i uppdrag att “utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder” (Artikel 8 TEU). I den här europapolitiska analysen – där denna breda ”grannskapskompetens” utsätts för närmare granskning – konstateras dock att EU:s inflytande i det egna närområdet inte har påverkats i någon större utsträckning trots mandatet att handla.

Grannskapspolitiken förefaller snarare ha drabbats av avigsidorna med EU:s konstitutionalism och man har inte förmått utnyttja möjligheten att tvinga EU-institutionerna och medlemsstaterna att agera kraftfullt.

Den här analysen är ett bidrag till publikationen “Think Global ¬– Act European (TGAE): Thinking strategically about the EU’s external action”. Den utkom i mars 2013, under redaktörskap av Elvire Fabry (Notre Europe – Jacques Delors Institute, Paris).  Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.