EU External Action in the Field of Development Cooperation Policy

Författare: Broberg Morten, Holdgaard Rass

Utvecklingssamarbete har av tradition spelat en viktig roll när det gäller Europeiska unionens utrikespolitik. I den här rapporten presenteras en utvärdering av den betydelse Lissabonfördraget har haft och har inom det politikområdet.

Rapporten beskriver hur de förändringar fördraget medfört har påverkat EU:s möjligheter att agera som en sammanhållen kraft på den internationella arenan vad gäller utvecklingssamarbete samt pekar ut ett antal nya utmaningar inom det området.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och är den fjärde inom ramen för projektet.