Europa på remiss - Svensk medverkan i Europeiska kommissionens offentliga samråd

Författare: Tarschys Daniel, Johansson Linda

Ett europeiskt remissväsende är under framväxt. I den här rapporten sätter författarna Daniel Tarschys och Linda Johansson in Europeiska kommissionens öppna samråd i dess sammanhang, beskriver modellens grunddrag samt identifierar likheter och skillnader med svensk praxis. (2014:3)

De menar bland annat att den svenska kontaktytan gentemot kommissionen skulle kunna stärkas, att kunskapen om remissvarens effekter skulle behöva förbättras samt att det krävs ytterligare impulser för att utveckla EU:s remissväsende.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.