The constitutional and historical relevance of the AFSJ and the CFSP/ESDP

Författare: Fichera Massimo

Den historiska ut­vecklingen och fram­växten av regel­verket inom å ena sidan ramen för EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa (OFSR) och å andra sidan den gemensamma utrikes- och säkerhets­politiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvars­politiken (EFSP) åter­speglar viktiga bestånds­delar av EU som global aktör.

Författaren till denna analys menar att det finns paralleller mellan OFSR och GUSP/EFSP som sällan beskrivs i litteraturen, men som är av­görande för att nå ökad förståelse för hur EU verkar på den internationella arenan och hur unionen identifierar sig i den rollen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella utveckling.