The impact of mega regional agreements on international investment rules and norms

Författare: Woolcock Steve

Skillnaderna mellan traditionellt kapital­exporterande och kapital­importerande länder minskar. Det skulle kunna möjliggöra ett multi­lateralt investerings­avtal, och ett sådant avtal har sedan en tid också eftersträvats av EU.

Samtidigt ser vi dock en framväxt av mega­-regionala avtal - exempelvis det handels-och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP) som nu förhandlas - med delvis samma begränsningar som tidigare pluri­laterala avtal. Den här analysen utvärderar genom­slaget från de mega-regionala avtalen på inter­nationella investerings­normer genom att granska såväl det troliga utfallet av TTIP-för­handlingarna som innehållet i motsvarande avtal mellan EU och Kanada, CETA. Författaren menar att dessa avtal introducerar normer som närmar sig utvecklings­ländernas preferenser, samtidigt som stora mega-­regionala avtal gör att incitamenten att nå ett multi­lateralt investerings­avtal minskar.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global makt­faktor.