Greening Farm Payments under the 2013 CAP Reforms: A Major Stride towards “Sustainable Agriculture”?

Författare: Cardwell Michael, Epstein Alicia

EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformerades 2013 för att bättre kunna möta utmaningar som klimatförändringar och en säker livsmedelsförsörjning.

Ett viktigt led i reformen var att miljöanpassa jordbruksstöden. Även om den efterföljande lagstiftningen inte har nått upp till målen menar författarna att reformen var ett steg i rätt riktning mot ett hållbart europeiskt jordbruk. De pekar dock på att EU behöver inta ett mer långsiktigt perspektiv och att jordbrukspolitiken bör samordnas med andra politikområden, om hållbarhetsmålen ska kunna nås.

Slutligen trycker författarna på vikten av att hitta den rätta balansen mellan å ena sidan ett regelverk som är administrativt fungerande och proportionerligt, och å andra sidan insatser som är anpassade till de naturliga förutsättningarna för jordbruk i olika miljöer.

The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy

Maj 2020 Tarschys Daniel

The long-term budget has been stable over time, hovering around 1 percent of GNI. Its core may remain in that neighbourhood, but the galaxy of satellites around it seems much more expansive. With an emerging mix of grants and loans following the COVID-19 crisis, we may soon see a long-term budget in the vicinity of 2 percent, argues Daniel Tarschys, senior advisor at Sieps and a former Secretary General of the Council of Europe. (Maj 2020)

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

Oktober 2019 Tarschys Daniel

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps. (Oktober 2019)