Om Sieps

Sieps uppdrag är att belysa aktuella europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU. Sieps är en enrådighetsmyndighet som startade 2002.

Forskningsområden

Sieps tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Målgruppen är i första hand svenska beslutsfattare på olika nivåer. Arbetet sker i samarbete med svenska och internationella forskare.

Sieps verksamhet delas huvudsakligen in i följande tre områden:

  • EU:s politiska och konstitutionella system

Detta område berör framför allt EU:s uppbyggnad och styrning.

  • EU:s politikområden

Området behandlar frågor på EU:s dagordning:
Budget
Externa relationer
Inre marknad
Sociala Europa
Asyl och migration

  • Medlemsstaterna

I detta område ingår:
Medlemsstaterna och europeisk integration
Svenskarnas inställning i EU

Sieps verksamhet regleras av Förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier samt av regeringens årliga regleringsbrev. Sieps verksamhet redovisas i årsredovisningar. Organisationsnumret är 202100-5331 och registreringsnumret för mervärdesskatt är Se202100533101.