Om Sieps

Sieps uppdrag är att belysa aktuella europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Verksamhet och organisation

Verksamhet

Sieps verksamhet delas huvudsakligen in i följande tre områden:

  • EU:s politiska och konstitutionella system

Detta område berör framför allt EU:s uppbyggnad och styrning.

  • EU:s politikområden

Området behandlar frågor på EU:s dagordning, till exempel budget, externa relationer, inre marknad, sociala Europa samt asyl och migration.

  • Medlemsstaterna

I detta område ingår medlemsstaterna och europeisk integration samt svenskarnas inställning i EU.

Regleringsbrev och årsredovisning

Sieps verksamhet regleras av Förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier samt av regeringens årliga regleringsbrev. Verksamheten redovisas i årsredovisningar. 

Årsredovisning 2018

Regleringsbrev 2019

Regleringsbrev 2018

Årsredovisning 2017

Organisation

Myndigheten har 18 anställda. Göran von Sydow är direktör. Här hittar du kontaktuppgifter och mer infomation om personalen.

Sieps är en enrådighetsmyndighet och har ett insynsråd. Direktören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet är rådgivande till direktören men har ingen beslutande funktion. 

Sieps insynsråd har följande ledamöter:

  • Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.
  • Per Cramér, professor, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet samt föreståndare för Centrum för europaforskning, CERGU.
  • Per Hilmersson, vice generalsekreterare för Europafacket
  • Ylva Nilsson, journalist.
  • Thomas Persson, docent i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  • Ewa Rabinowicz, professor i jordbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Maria Strömvik, filosofie doktor, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.