From Pro-European Alliance to Eurosceptic Protest Group? The case of the Visegrad Group

Författare: Végh Zsuzsanna

Målet om EU-medlemskap enade tidigare Visegradländerna. I dag riktar de alltmer kritik mot EU, främst när det gäller migration. Bakom enigheten finns dock viktiga skiljelinjer.

Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien är i dag kritiska till en fördjupad europeisk integration och efterlyser mer beslutsmakt till medlemsstaterna.

Enigheten inom gruppen gäller framför allt synen på migrationsområdet men är inte är så stark som den kan verka. Det menar författaren till denna analys, Zsuzsanna Végh, som också pekar på att gruppens samarbetsformer inte har förändrats sedan 2015 – trots en tydligare profil på EU-nivå.

Skiljelinjerna berör inte minst synen på EU:s framtidsfrågor. Samarbetet försvåras också av Polens och Ungerns konfrontation med EU i fråga om rättsstatens principer.

Störst chans till fortsatt samordning finns enligt författaren på de specifika politikområden där deras intressen sammanfaller.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.