From Pro-European Alliance to Eurosceptic Protest Group? The case of the Visegrad Group

Författare: Végh Zsuzsanna

Målet om EU-medlemskap enade tidigare Visegradländerna. I dag riktar de alltmer kritik mot EU, främst när det gäller migration. Bakom enigheten finns dock viktiga skiljelinjer.

Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien är i dag kritiska till en fördjupad europeisk integration och efterlyser mer beslutsmakt till medlemsstaterna.

Enigheten inom gruppen gäller framför allt synen på migrationsområdet men är inte är så stark som den kan verka. Det menar författaren till denna analys, Zsuzsanna Végh, som också pekar på att gruppens samarbetsformer inte har förändrats sedan 2015 – trots en tydligare profil på EU-nivå.

Skiljelinjerna berör inte minst synen på EU:s framtidsfrågor. Samarbetet försvåras också av Polens och Ungerns konfrontation med EU i fråga om rättsstatens principer.

Störst chans till fortsatt samordning finns enligt författaren på de specifika politikområden där deras intressen sammanfaller.

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

18 december 2019 13:19 Engberg Katarina

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

4 december 2019 13:36 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)