Förändring under ytan: kommunerna och EU-projekt

Författare: Fred Mats

En stor del av de EU-medel som går till Sverige används av kommunerna. Eftersom stödet ofta kräver projektorganisering är effekterna inte bara finansiella utan även organisatoriska. Denna påverkan – bortom de direkta resultaten – granskas i en analys av Mats Fred, postdoktor i globala politiska studier. (2019:13epa)

Sedan Sverige gick med i EU har unionens cirka 350 olika fonder och program finansierat ett stort antal projekt, ofta på kommunal nivå. Bara Europeiska socialfonden har finansierat cirka 100 000 projekt i Sverige sedan 1995. Utvärderingar visar att EU-fonderna ger resultat: till exempel har antalet personer som kommit in i arbete och utbildning överträffat programmens mål.

För kommunerna innebär EU-projekten även förändringar på organisationsnivå. I den här analysen granskas den typen av mindre synliga konsekvenser, som inte har fångats av tidigare forskning.

Konsekvenserna kan enligt författaren vara problematiska. Risken finns nämligen att kommunerna genomför EU-projekt för att möjligheten finns, på bekostnad av långsiktiga och medvetna satsningar.

Projektformen är inte unik för EU men central för EU:s stöd till regionerna. Sammanhållningspolitiken – som omfattar en tredjedel av EU:s budget – vilar mer eller mindre på projektorganisering.

Analysen bygger på författarens avhandling från 2018 och är en del i Sieps arbete med att fördjupa förståelserna för hur den regionala och lokala nivån påverkas av Sveriges EU-medlemskap. 

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

5 juni 2019 09:44 Wenander Henrik

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.