The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

Författare: Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)

Efter tio år är det nu dags för en utvärdering av det fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. Har Lissabonfördraget inneburit en framgång för EU-samarbetet? Har det varit ett effektivt redskap för att möta de politiska behoven och utmaningarna?

I den här antologin analyserar fyra forskare de institutionella och konstitutionella förändringar som har skett sedan Lissabonfördraget trädde ikraft. 

  • Luuk van Middelaar analyserar fördraget i ljuset av de kriser som har präglat unionen under det senaste decenniet. Hans bedömning är att fördraget till stora delar kan sägas vara en framgång.
  • R. Daniel Kelemen diskuterar demokrati och effektivitet. Enligt Kelemen är Lissabonfördraget ett misslyckande, bland annat eftersom alltför stort fokus lades på EU:s så kallade demokratiska underskott och inte på demokratiproblem i medlemsstaterna.
  • Anne Thies fokuserar på de rättsliga ramarna för EU:s yttre förbindelser, både fördragets bestämmelser och EU-domstolens avgöranden. Hon finner att fördraget, ur ett rättsligt perspektiv, har stärkt EU som global aktör.
  • Eleanor Spaventa diskuterar vilket genomslag de grundläggande rättigheterna har fått sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt henne återstår dock mycket att göra på detta område, i synnerhet när det gäller rättsstatens principer.

Syftet med detta bidrag från forskningen är att ge fördjupade kunskaper och perspektiv om Lissabonfördraget och dess tillämpning, om de utmaningar som EU står inför och om EU:s framtid i stort.

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

18 december 2019 13:19 Engberg Katarina

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet?

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet?

16 december 2019 12:43 Wetter Anna

Att stärka partnerskapet med Europaparlamentet är en av prioriteringarna för Europeiska kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Ett förslag som har väckt frågor gäller parlamentets initiativrätt. Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, reder ut vad det kan innebära i praktiken.