Better In or Better Out: Weighing Sweden’s Options vis-à-vis the Banking Union

Författare: Beck Thorsten

Medlemsstater utanför euroområdet kan ansluta sig till EU:s bankunion eller fortsätta att stå utanför. I den här rapporten ställer professor Thorsten Beck upp för- och motargument för Sveriges eventuella deltagande. (2019:2)

Sverige och Danmark – båda länder utanför euroområdet – utreder eventuellt deltagande i EU:s bankunion. I den här rapporten presenteras ett av bidragen till den svenska utredningen, där författaren går igenom för- och nackdelar med ett svenskt deltagande.

Till fördelarna hör möjligheten att dra nytta av ECB:s expertis och att integreras närmare med den inre marknaden för bankverksamhet. Till nackdelarna hör förlusten av oberoendet för svenska tillsyns- och resolutionsmyndigheter (Finansinspektionen och Riksgälden).

Författaren ger inga rekommendationer om vilket val Sverige bör göra men föreslår kriterier som bör vägleda beslutsprocessen:

  • Mervärde jämfört med det nordisk-baltiska samarbetet inom banktillsyn.
  • Huruvida Danmark kommer att gå med i bankunionen.
  • Hur tillsynen av stora svenska banker skulle hanteras jämfört med idag.

  • Hur banker i Sverige väntas reagera på den nya tillsyns- och resolutionsstrukturen.

Thorsten Beck är professor i bank och finans vid Cass Business School i London. Den offentliga utredningen ”Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen” redovisar sitt uppdrag i november 2019.

Europas ekonomi i fritt fall – vad kan EU:s länder göra?

Mars 2020 Flam Harry

Runtom i världen vidtas nu massiva åtgärder för att motverka de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin. Ett dilemma inom EU är att många insatser kräver undantag från EU:s regelverk, ett annat att många länder har hög offentlig skuldsättning. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps.

Hur framgångsrik blir den gröna given?

Mars 2020 Engström Mats

EU-kommissionens höjda ambitioner på miljö- och klimatområdet kan stärka EU – men testar också unionens sammanhållning och relationer med omvärlden. Den gröna given kan därför komma att påverka den europeiska integrationsprocessen. Det skriver Mats Engström, analytiker och senior rådgivare vid Sieps.