Better In or Better Out: Weighing Sweden’s Options vis-à-vis the Banking Union

Författare: Beck Thorsten

Medlemsstater utanför euroområdet kan ansluta sig till EU:s bankunion eller fortsätta att stå utanför. I den här rapporten ställer professor Thorsten Beck upp för- och motargument för Sveriges eventuella deltagande. (2019:2)

Sverige och Danmark – båda länder utanför euroområdet – utreder eventuellt deltagande i EU:s bankunion. I den här rapporten presenteras ett av bidragen till den svenska utredningen, där författaren går igenom för- och nackdelar med ett svenskt deltagande.

Till fördelarna hör möjligheten att dra nytta av ECB:s expertis och att integreras närmare med den inre marknaden för bankverksamhet. Till nackdelarna hör förlusten av oberoendet för svenska tillsyns- och resolutionsmyndigheter (Finansinspektionen och Riksgälden).

Författaren ger inga rekommendationer om vilket val Sverige bör göra men föreslår kriterier som bör vägleda beslutsprocessen:

  • Mervärde jämfört med det nordisk-baltiska samarbetet inom banktillsyn.
  • Huruvida Danmark kommer att gå med i bankunionen.
  • Hur tillsynen av stora svenska banker skulle hanteras jämfört med idag.

  • Hur banker i Sverige väntas reagera på den nya tillsyns- och resolutionsstrukturen.

Thorsten Beck är professor i bank och finans vid Cass Business School i London. Den offentliga utredningen ”Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen” redovisar sitt uppdrag i november 2019.

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Juni 2020 Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Svenska medborgare är mer positiva till EU än någonsin men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av 2019 års opinionsundersökning, som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Green paths through a pandemic

Juni 2020 Engström Mats

Den pågående pandemikrisen har skapat osäkerhet för den gröna given – EU-kommissionens ambitiösa plan för framsteg på miljö- och klimatområdet. Vad kan beslutsfattare göra om de vill att given ska ge resultat? Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, identifierar sex handlingsvägar. (2020:8epa)