Senaste publikationer

2009

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att...

Läs mer
Författare:

Den globala fordonsindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska krisen vilket har gett upphov till en våg av statliga stödåtgärder för bil- och fordonsföretag över världen.

Denna Europapolitiska analys av Rikard Forslid diskuterar de ekonomiska argumenten för stödåtgärder riktade mot...

Läs mer
Författare:

Det östliga partnerskapet lanserades i maj 2009 som ett förstärkt samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det övergripande syftet med partnerskapet är att säkerställa stabilitetet och välstånd i en region som kännetecknas av låg grad av ekonomiska och demokratiska...

Läs mer
Författare:

Denna Europapolitiska analys testar den vanligt förekommande föreställningen om att flexibel integration får kraftigt förhöjda politiska kostnader som konsekvens för de länder som väljer att ställa sig utanför vissa samarbetsområden. Undersökningen visar att nätverkskapitalet som länder utanför...

Läs mer

Relationerna mellan EU och Ryssland beskrivs ofta som problematiska. Vanligtvis handlar spänningarna om det gemensamma grannskapet, något som blivit uppmärksammat genom EU’s östliga partnerskap.

Denna Europapolitiska analys undersöker Rysslands reaktioner på EU’s förändrade...

Läs mer
Författare:

Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats ett flertal gånger sedan starten är den fortfarande den mest omfattande gemensamma politiken i EU. Den sväljer närmare hälften av EU:s budget och svarar för närmare hälften av EU:s lagstiftning. GJP har spelat en avgörande...

Läs mer

Denna Europapolitiska analys behandlar rättsliga och institutionellafrågor rörande den finansiella krisen från ett EU-perspektiv. Texteninnehåller en kort genomgång av den överenskommelse som uppnåddes vidden så kallade G-20 gruppens toppmöte i London och en diskussionrörande den finansiella...

Läs mer
Författare:

Den grundläggande tanken bakom cirkulär migration är att arbetare ska uppmuntras att flytta flera gånger mellan sändar- och mottagarländer för att på så vis effektivisera både ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier.
Diskussionerna har i hög grad handlat om högutbildad personal från...

Läs mer
Författare:

En av det svenska ordförandeskapets prioriterade frågor är lanseringen av EU:s Östersjöstrategi. Denna strategi verkar i förstone tilltalande men ger upphov till en rad kritiska frågor.

I denna Europapolitiska analys introducerar universitetslektor Rikard Bengtsson strategins innehåll...

Läs mer
Författare:

Den gemensamma valutan, euron, och den gemensamma penningpolitiken infördes i EU 1999 för att förstärka den inre marknaden, under parollen ”One Market, One Money”. En förhoppning var att den gemensamma valutan skulle skapa mer handel och investeringar mellan de länder som anslöt sig till den...

Läs mer
Författare:

Utfallet i Europaparlamentsvalet leder till oklara majoritetsförhållanden. Under parlamentets första sammankomst i juli slöts viktiga uppgörelser mellan de tre stora partigrupperna om fördelningen av centrala poster vilket var tecken på en återgång till en "grand coalition".

Den...

Läs mer
Författare:

Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kommer att dominera det svenska ordförandeskapet.

Denna Europapolitiska analys belyser den europeiska och globalakontexten, det roterande...

Läs mer

I spåret av finanskrisen har frågan om ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) återigen dykt upp på den politiska dagordningen. Även om debatten om euron från politiskt håll har varit död sedan omröstningen 2003, har den allmänna opinionen blivit mer positivt inställd...

Läs mer

Lars Calmfors diskuterar hur styrkan i olika argument för och emot ett EMU-medlemskap förändrats övertiden. Från ett svenskt nyttoperspektiv finns det mer som talar för en anslutning idag än för tio årsedan. De stabiliseringspolitiska riskerna med en övergång till euron är mindre och de...

Läs mer
Författare:

Frågan omlåglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EUeller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet harde senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverigesymboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

I rapporten Trade...

Läs mer

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdarFilipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att denbefintliga forskningen på området inte ger ett...

Läs mer
Författare:

Denna artikel hävdar att EU:s nuvarande regelverk inom området för livsmedelssäkerhet, inte lever upp till de mål den själv har satt upp. Det befintliga beslutsfattandesystemet grundar sig på en klassisk riskanalysmodell som är starkt beroende av vetenskapliga riskbedömningar. Med tanke på de...

Läs mer
Författare:

Genom att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förbättrad energisäkerhet kan man sluta sig till hur dessa två områden skulle kunna samverka. Denna rapport fokuserar på att identifiera möjliga synergier och målkonflikter mellan de...

Läs mer

De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU är det största sedan Sverige blev medlem. Det är nu nästan ett majoritetsstöd för EU. Trenden visar att alltfler svenskar omfamnat EU-samarbetet men skillnader mellan olika sociala grupper har bestått. Nu börjar dock även vissa...

Läs mer
Författare:

Europeiska kommissionen startade nyligen en diskussion om direktstöden i den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna diskussion har fortsatt under det svenska ordförandeskapet.

Sieps och Notre Europe bjöd den 16 september 2009 in experter, politiker och tjänstemän från kommissionen till...

Läs mer

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?  

En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet. Denna nya plan kommer att benämnas Stockholmsprogrammet....

Läs mer
Författare:

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen fram till och med november...

Läs mer

De nationella domarna kan inte förhålla sig passiva tillgemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt erfordrasom EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för fåfall där svenska domstolar begär förhandsavgörande avEG-domstolen. Antalet förhandsavgöranden har i genomsnittbegärts i...

Läs mer

Efter hand som EU: s migrations- och asylpolitik har utvecklats har dess yttre dimension och följderna av denna blivit allt mer avgörande för tredje land. Vidare har den ”externa” dimensionen av EU:s åtgärder på migrations- och asylområdet lett till otydligheter i gränsdragningen mellan inrikes...

Läs mer
Författare:

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective:Reflections from an expert working group
Denna analys belyser debatten kring demokratibefrämjande åtgärder i Europa och i USA och analyserar aktörernas styrkor och svagheter i internationell politik ur ett...

Läs mer
Författare:

Tjeckiens ordförandeskap i EU 2009 ärvde en späckad agenda efter Frankrike. Tre svåra utrikespolitiska kriser väntade den tjeckiska regeringen när den tog över ledarskapet i EU: gasdispyten mellan Ukraina och Ryssland; uppblossade strider i Gaza, och den djupaste globala ekonomiska krisen sedan...

Läs mer

Det råder stor enighet om att EU:s budget är omodern och att den behöver reformeras. Budgetens funktion som ekonomiskt styrmedel skiljer sig på avgörande sätt från hur statsbudgeten normalt fungerar i nationalstater. EU:s pågående budgetöversyn skapar fundamentala frågor om vad EU är och bör...

Läs mer
Författare:

Den nya amerikanska administrationen har ärvt ett antal stora och svårlösta utmaningar från president Bush: pågående krig i Irak och Afghanistan, ett återuppvaknat aggressivt Ryssland och risken för ett kärnvapenbeväpnat Iran samt en ekonomisk kris som i grunden har ändrat förutsättningarna för...

Läs mer
Författare:

Denna publikation är resultat av ett seminarium om demokratibefrämjande åtgärder den 29 september 2008 i Stockholm som organiserades av Sieps och av Sveriges demokratiambassadör Maria Leissner.

Syftet med publikationen är att offentliggöra de idéer och erfarenheter som presenterades under...

Läs mer

Publikationer år