Remissvar: Översyn av lex Laval, SOU 2015:83

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har ombetts att avge ett remissyttrande över betänkandet...