Senaste publikationer

2016

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella förhandlingar som förs i all förtrolighet, hanterar utrikespolitiska aktörer som ministerrådet och utrikestjänsten (EEAS) frågan genom att ”...

Läs mer
Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)

Fiskeriavtal med Europeiska unionen är en stor inkomstkälla för vissa utvecklingsländer. Intäkterna från att utländska flottor tillåts fiska på ens territorium kan ligga på 30–50 procent av statsbudgeten. I den här rapporten analyserar författarna Johan Blomquist, Cecilia Hammarlund och Staffan...

Läs mer

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det är emellertid inte lika enkelt att visa empiriskt att man vinner ekonomiskt på medlemskapet. I den här Europapolitiska analysen diskuteras...

Läs mer
Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. EU har också beslutat att medlemsstaterna ska dela på ansvaret för asylsökande, bland annat att asylsökande från Italien och Grekland ska omfördelas...

Läs mer
The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value (2016:14epa)
Författare:

EU:s förhållande till Belarus inom ramen för det Östliga partnerskapet är komplext. Landets auktoritära karaktär såväl som dess utrikespolitiska balansgång mellan EU och Euroasiatiska ekonomiska unionen försvårar genomförande av större reformprogram. I den här Europapolitiska analysen tecknar...

Läs mer
The EU and Belarus: seizing the opportunity? (2016:13epa)
Författare:

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner. Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig...

Läs mer
Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies (2016:12epa)

För att den inre marknaden ska fungera effektivt krävs att EU:s och medlemsstaternas institutioner och myndigheter ges förutsättningar och verktyg för att kunna samarbeta med varandra och utbyta information. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utgör ett sådant verktyg för...

Läs mer
Linked National Public Authorities – a Study on IMI (2016:11)
Författare:

Sverige beskrivs ibland som mindre framgångsrikt än Danmark och Finland i EU:s jordbruksförhandlingar. Samtidigt har studier visat att Sverige i allmänhet anses vara en attraktiv förhandlingspartner i EU. Författarna till den här rapporten jämför de nordiska staternas respektive framgångar i den...

Läs mer
Success Factors in EU Agricultural Negotiations (2016:10)

Den 1 januari 2015 trädde Eurasiatiska ekonomiska unionen (EEU) i kraft som en organisation för ekonomisk integration mellan Belarus, Kazakstan och Ryssland. Samma år anslöt sig även Armenien och Kirgizistan. Samtidigt har relationerna mellan Ryssland och EU blivit alltmer spända mot bakgrund av...

Läs mer
The Eurasian Economic Union and the European Union: Geopolitics, Geo-Economics and Opportunities for Europe (2016:11epa)
Författare:

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som...

Läs mer
Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries? (2016:10epa)
Författare:

Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I den här Sieps-analysen av SOM-institutets opinionsundersökning 2015 redogör författarna för svenskarnas stöd för Sveriges EU-medlemskap, attityderna till ett eventuellt euromedlemskap och uppfattningarna om hur EU-...

Läs mer
Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)
Författare:

Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan hörde av sig till EU-domstolen för tolkning av EU-rätten inom ramen för s.k. förhandsavgöranden. Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. I den här rapporten –...

Läs mer
Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-2015 (2016:9)
Författare:

Utfallet av den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap har gett upphov till ett betydande intresse för frågan om de villkor som reglerar en medlemsstats utträde ur EU. I denna nya europapolitiska analys granskas de specifika bestämmelser som styr processen, närmare bestämt artikel...

Läs mer
Leaving the European Union, the Union way (2016:8epa)
Författare:

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val. I den här rapporten studeras deltagandet i Europaparlaments­valet 2014, med särskild fokus på de valfrämjande insatserna av Europa­parlamentets...

Läs mer

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot. Förslaget innehåller även...

Läs mer

När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-arbetet. Drygt 20 år in i det svenska medlem­skapet diskuteras  i den här antologin  hur EU påverkar den...

Läs mer

För­handlingarna om ett trans­atlantiskt handels- och investerings­partnerskap­savtal (TTIP) mellan EU och USA inleddes i juli 2013, med mål­sättning att nå en upp­görelse innan president Barack Obamas mandat­period löper ut i januari 2017. I det här samman­draget ges en över­sikt över vad...

Läs mer
Författare:

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs? Vilket regel­verk styr exempel­vis EU-...

Läs mer
Författare:

Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i jäm­förelse med deras amerikanska mot­svarigheter, lanserade Europeiska kommissionen nyligen en plan för en kapital­...

Läs mer

EU-domstolen har en central roll i EU, men dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd. I den här rapporten, baserad på unikt material, analyserar för­fattarna hur EU:s medlems­stater positionerar sig inom ramen för förhands­avgöranden i...

Läs mer

Med Lissabon­fördraget fick EU befogenhet att lag­stifta inom straff­rättens område, vilket har belysts i tidigare publikationer av Sieps. I denna rapport tar för­fattaren ett nytt grepp om ämnet genom att jäm­föra EU:s fram­växande straff­rätt med USA:s federala straff­rätt. Genom jämförelsen...

Läs mer
Författare:

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport. För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för...

Läs mer

Rysslands in­gripande i östra Ukraina och annekteringen av Krim 2014 sände chock­vågor genom Europa. Det av­slöjade också bristerna i EU:s relationer med dess mäktigaste granne, Ryssland. I denna analys fokuserar för­fattaren, Derek Averre, på den ryska utrikes­politiken och de stora ut­maningar...

Läs mer
Författare:

Innan de central- och öst­europeiska medlems­staterna blev full­värdiga medlemmar i Europeiska unionen, tecknades en rad bi­laterala investerings­avtal (BITs) mellan dem och EU:s medlems­stater. Även om de var väl­motiverade när de slöts, finns det fog att fråga sig om kompatibiliteten mellan...

Läs mer

För­fattaren ger i denna europa­politiska analys en över­sikt över hur människo­smuggling har definierats över tid i EU, och hon ifrågasätter de effekter en kriminalisering av människo­smuggling har när det gäller att värna migranters rättigheter. För­fattaren hävdar att man i stället för att...

Läs mer
Författare:

Den fria rörligheten ger många för­delar men den kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen och det är en mycket lönsam aktivitet. Som med många andra gräns­över­skridande aspekter är Europeiska unionen...

Läs mer

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna europa­politiska analys diskuteras den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv. Här görs också jäm­förelser med USA. För­fattarna menar att det är viktigt att EU koordinerar sina insatser och...

Läs mer

Euro­krisens konsekvenser har lett till ett ökat intresset för sam­ordning av medlems­staternas offentliga finanser på europeisk nivå. Det inbegriper även granskning av socio­ekonomiska frågor inom ramen för den europeiska planerings­terminen. Processen innebär också visst ut­rymme för för­...

Läs mer
Författare:

De kontroversiella för­ändringarna av lagarna i Polen och Ungern har lett till betydande oro när det gäller rättsstatens principer i Europeiska unionen. I den här analysen menar för­fattaren att EU:s medlems­stater har gett unionen såväl bindande mandat som verktyg för att se till att ...

Läs mer
Författare:

Publikationer år