Fri rörlighet för välfärd? (2007:5)

Författare: 

Fri rörlighet för tjänster är en av EG-rättens hörnstenar. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för det offentliga, har EG-rätten medfört att möjligheten att få vård i andra EU-länder utgör en rättighet för dem som är bosatta i Sverige.

I rapporten analyseras gällande rätt. Slutsatsen dras att rättsläget blivit relativt tydligt. En patient har rätt att söka sig utomlands för sjukhusvård, låt vara med vissa viktiga kvalifikationer. För vård utom sjukhus är ordningen mindre generös gentemot patienter, även om vårdtjänster även här i vissa fall kan erhållas utomlands. I rapporten berörs också frågan om abort samt rättsliga aspekter av frågan om sjukvården som marknadsplats i den ”europeiska sociala modellen”.

Rapporten presenterades vid seminariet EU och välfärden – hot eller möjlighet? och ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden.

icon 2007:5 Fri rörlighet för välfärd? (278.23 kB)