back
EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

Att EU-rätten är en del av den nationella rätten är idag en realitet som alla offentliganställda måste förhålla sig till. Men att förstå hur EU-systemet arbetar är inte alltid enkelt. Genom en ökad förståelse för den EU-rättsliga metoden blir det enklare att resonera kring olika lösningar för hur man exempelvis kan planera en EU-förhandling, införliva en EU-rättsakt eller tolka en nationell regel i ljuset av EU-rätten.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– hur EU:s rättssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken;
– vilka rättskällor som används inom EU och hur de förhåller sig till varandra;
– hur EU-domstolen arbetar och vilka tolkningsmetoder den använder;
– hur samspelet mellan nationella domstolar och EU-domstolen fungerar;
– hur tillämpnings- och tolkningsproblem ska lösas i sammanhang där nationell rätt och EU-rätt tillämpas samtidigt, men inte leder till samma resultat;
– vad som kännetecknar ett korrekt genomförande av EU:s regler i den svenska rätten;
– vilket handlingsutrymme som Sverige har vid införlivning av direktiv och komplettering av EU-förordningar.  

Program: [se pdf.fil nedan]. På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Heldag (09.00 -16.45).
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet. Jörgen har tidigare varit forskare i juridik och Tf direktör vid Sieps, tjänstgjort vid UD, arbetat som rättssekreterare vid EU:s tribunal och ansvarat för flera statliga utredningar som har rört EU-rättens genomförande i Sverige.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.