back
Inremarknadsrätt - personer och företag

Att förstå hur EU:s inre marknad fungerar är en förutsättning för att göra korrekta bedömningar om vad som utgör hinder mot den fria rörligheten och vilka avvägningar som måste göras om man misstänker att hinder finns. Alla som arbetar med varor, tjänster, personer och kapital berörs av de principer som styr området. Kursen riktar sig främst till den som arbetar med personer och företag, men den är även till nytta för den som vill förstå principerna bakom EU:s inremarknadsrätt.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– den inre marknadens framväxt och utveckling med fokus på den fria rörligheten för personer och företag;
– EU-fördragens bestämmelser om tjänster och etablering och rättsutvecklingen i EU-domstolens praxis;
– tjänstedirektivets innehåll och betydelse;
– vilka anmälningsskyldigheter som aktualiseras när föreskrifter föreslås som påverkar den fria rörligheten för tjänster;
– reglerna rörande utstationering av arbetstagare och EU-domstolens sammanhängande rättspraxis i t.ex. Viking- och Lavalmålen;
– den fria rörligheten för arbetstagare och ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer;
– unionsmedborgarskapets utveckling och betydelse för den fria rörligheten på EU:s inre marknad.  

Program: [se pdf.fil nedan]. På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.
Kurslängd: Heldag.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet. Staffan Ingmanson juris doktor och universitetslektor vid Umeå universitet, med arbetsrätt och europeisk integrationsrätt som sin specialitet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.