back
EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

Utbildningsdatum: 
2017-09-21

Utbildningen är beställd av Transportstyrelsen.


Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:

– hur EU:s rättssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken;
– vilka rättskällor som används inom EU och hur de förhåller sig till varandra;
– hur EU-domstolen arbetar och vilka tolkningsmetoder den använder;
– hur samspelet mellan nationella domstolar och EU-domstolen fungerar;
– hur tillämpnings- och tolkningsproblem ska lösas i sammanhang där nationell rätt och EU-rätt tillämpas samtidigt, men inte leder till samma resultat;
– vad som kännetecknar ett korrekt genomförande av EU:s regler i den svenska rätten;
– vilket handlingsutrymme som Sverige har vid införlivning av direktiv och komplettering av EU-förordningar.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Jörgen Hettne docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.