back
EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

Utbildningsdatum: 
2017-11-22

Utbildningen är beställd av Trafikverket.


Utbildningen skräddarsys i dialog mellan Sieps och Trafikverket med inriktning mot Trafikverkets verksamhet.

Utbildningen riktar sig i första hand till jurister som i sitt arbete kommer i kontakt med EU-rättsliga tillämpnings- och/eller införlivandefrågor.

Utbildningen tar upp vad man som handläggare bör tänka på vid den praktiska tillämpningen av EU-rätten samt vid införlivandet av EU:s bestämmelser i svensk rätt. Särskild tonvikt läggs vid EU:s rättskällor och tolkningsmetoder samt de grundläggande principerna om direkt effekt, företräde och EU-konform tolkning.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Jörgen Hettne, docent i EU-rätt vid Lunds universitet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.