Tillgänglighet för sieps.se

Sieps står bakom den här webbplatsen. Här nedan beskriver vi hur sieps.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Sieps webbplats är som helhet inte tillgänglig för alla. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten till webbplatsens innehåll. Under 2022 gör vi en översyn av webbplatsens kod och innehåll, inklusive tillgänglighetsanpassning av dokument.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sieps.se som undantas enligt beskrivningen nedan kan du kontakta oss via mejl: info@sieps.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. En sådan begäran kommer att tillgodoses om den är berättigad och rimlig (15 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss (info@sieps.se) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte tillgänglig för alla, i enlighet med bestämmelserna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder, filmer och ljud

 • Filmer saknar textning och det finns filmer som inte har textalternativ.

 • Ljud i form av podcasts har inte textalternativ.

Färger

 • Det finns texter, fält och knappar som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

 • Länkar urskiljs med enbart färg.

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.

 • Sidor har otydliga titlar.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.

 • Tab-ordningen är inte alltid logisk.

 • Tangentbordsfokus kan ibland göra att något oväntat händer.

Språk

 • Delar av sidan är på engelska men kodad som svenska.

 • Den engelska sidan är kodad på svenska.

Skärmläsare och andra hjälpmedel

 • En del knappar har otydliga namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.

 • Kod för skärmläsare överanvänds ibland och kan försvåra uppläsningen.

 • Sök-knappen har inte samma namn i koden som är synligt.

 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden i menyn som går att fälla ut eller när sökningar uppdateras.

 • Listan i menyn är felaktigt uppmärkt.

 • Tomma utrymmen finns. vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.

 • Rubriker är ibland inte kodade som rubriker.

 • Det finns rubriker som inte har något innehåll.

Formulär

 • Om felaktig e-post skrivs in i fält är det svårt att upptäcka felet och användaren får inte hjälp att identifiera det.

 • Det saknas rätt etiketter till sökfält.

 • Användaren får inget automatiskt stöd vid inmatning.

 • Inmatning gör att något oväntat händer vid filtreringen i sökfunktionen.

Förstoring och skärm

 • När text förstoras eller har större teckenavstånd kan det bli svårt att läsa vissa texter.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga. Dokument som har publicerats från och med september 2021 förbättras kontinuerligt när det gäller tillgänglighet.

 • För samtliga publikationer finns korta sammanfattningar på webbplatsen.

Undantag från regler

Sieps bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (12 §). Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblem kontinuerligt.

Bedömningen grundas på en undersökning av kostnader i tid och resurser. Undersökningen visar att anpassningen för närvarande skulle innebära neddragningar i verksamheten; för vissa typer av innehåll skulle kostnaderna dubbleras. Kostnaderna har vägts mot uppskattade fördelar för myndigheten respektive personer med funktionsnedsättning. Vid bedömningen har vi tagit hänsyn till myndighetens storlek och struktur (tolv anställda, varav åtta forskare/utredare), målgrupper (beslutsfattare och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen) och innehållets karaktär (forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik).

Innehåll som inte omfattas av reglerna

Äldre innehåll undantas från kraven på tillgänglighet enligt 2 § förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service: publikationer som har offentliggjorts före den 23 september 2018 och förinspelade tidsberoende medier som har offentliggjorts före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades i februari 2017.

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av sieps.se.

Senaste bedömningen gjordes den 3 februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2021.