Kommande seminarium: EU-medlemskapet och kemikaliekontrollen

Seminarium den 2 december, kl. 13–16

När Sverige gick med i EU år 1995 var kemikaliekontrollen en prioriterad miljöfråga. Samtidigt fanns en oro för sänkta skyddsnivåer. Hur EU-medlemskapet har påverkat Sveriges kemikaliepolitik är ämnet för ett seminarium som Sieps genomför i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Vid seminariet presenteras den kommande rapporten "Sverige, EU-medlemskapet och kemikaliepolitiken". Författare är Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps som har jobbat med Europafrågor under lång tid, bland annat som biträdande statssekreterare på miljödepartementet. 

I de efterföljande panelsamtalen diskuteras hur anpassningen till EU:s regelverk har gått och vilka lärdomar som Sverige kan dra inför de kommande åren. 

Talare
 • Lena Ek, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker
 • Mats Engström , rapportförfattare och senior rådgivare vid Sieps
 • Björn Hansen, direktör, Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
 • Magnus Huss, förbundsdirektör, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
 • Mikael Karlsson, docent, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • Christina Rudén, professor, Stockholms universitet
 • Margot Wallström, tidigare utrikesminister och EU-kommissionär
Moderatorer
 • Göran von Sydow, direktör vid Sieps
 • Per Ängquist, generaldirektör vid Kemikalieinspektionen

Nya publikationer

Protecting the rule of law in EU Member States and Candidate Countries

Respekten för rättsstatens principer minskar både i stater inom EU och i länder som strävar efter EU-medlemskap. EU bör därför stärka sina insatser och utforma en mer inkluderande, sammanhängande och tydlig strategi. Det skriver Marko Kmezić och Florian Bieber, verksamma vid universitetet i Graz. (2020:12epa)

Migrationspakten: Institutionalisering av oförenliga värdegrunder?

Efter flyktingkrisen och lång tids oenighet har Europeiska kommissionen presenterat nya lagförslag om asyl och migration. Ett omdiskuterat förslag är att medlemsstater ska kunna välja mellan att ta emot asylsökande från andra medlemsstater eller att hjälpa till med att skicka tillbaka asylsökande till ursprungsländerna. Förslaget innebär dock att oförenliga värden byggs in i EU-systemet. Det skriver Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. (Oktober 2020)

Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU?

I spåren av pandemin föreslår EU att unionens utgifter ska finansieras genom gemensam upplåning. Planen innebär inte en fullfjädrad överstatlig finanspolitik men kan på sikt minska motståndet mot mer överstatlighet. Det skriver Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2020:11epa)

25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter

Med det svenska EU-inträdet kom nya typer av arbetskraftsmigration. Utstationering av arbetstagare är den form som har fått störst uppmärksamhet och har även lett till konflikt och lagändringar i Sverige. Idag är spelreglerna tydligare men har svag koppling till den alltmer komplexa lagstiftningen. Det skriver Erik Sjödin och Eskil Wadensjö, som också framhåller behovet av bättre statistik. (2020:8)

Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin

EU-inträdet innebar en omställning av svensk jordbrukspolitik och nya förutsättningar för Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri. En samlad bedömning är att Sverige hade kunnat föra en effektivare politik utanför EU. Det skriver Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi, i en analys som bygger på ett kontrafaktiskt scenario. (2020:7)

Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020

EU-inträdet innebar fördelar för svenska yrkesfiskare och som liten fiskenation hade Sverige knappast nått bättre resultat med en egen politik. EU:s fiskeripolitik har i sin tur reformerats betydligt sedan 1995, men kan fortfarande bli enklare och mer hållbar. Det skriver forskarna Håkan Eggert och David Langlet, som menar att Sverige bör verka för fortsatta reformer. (2020:6)

Se inspelat seminarium

Sverige efter 25 år som medlem i Europeiska unionen

År 2020 har Sverige varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och ett heldagsseminarium.

Seminariet spelades in den 2 oktober för en begränsad publik och kan ses i efterhand, uppdelat på flera filmer. I seminariets inledning höll även EU-minister Hans Dahlgren ett öppningsanförande.

Rapporterna har författats av framstående forskare på sina respektive områden. De har analyserat EU-medlemskapets effekter inom områden där det ännu i stor utsträckning saknas forskning. Studierna belyser både systemeffekter och effekter på politikområden:

 • Europeiseringen av statsförvaltningen

 • Europarätten i Sverige

 • Svenska domstolars begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen

 • Utstationering av arbetstagare

 • Jordbrukspolitiken och livsmedelsindustrin

 • Fiskeripolitiken.

Seminariefilmer om Sverige efter 25 år i EU

Bild_startsida_616x945_ny.jpg

Sieps i media

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Sverige 25 år i EU

År 2020 har Sverige varit medlem av EU i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med en serie studier om medlemskapets effekter, som finns samlade på vår temasida. Urvalet fokuserar på områden där forskningen ännu är begränsad – rättssystem, förvaltning, jordbruk och fiske, arbetsmarknad med flera. (September 2020)

I fokus: EU och minimilöner

Reglering av minimilöner är en aktuell diskussion på EU-nivå. Men vilken roll är mest lämplig för EU på detta område? I en analys från maj 2020 visar nationalekonomen Per Skedinger vad tidigare forskning säger och hur de befintliga minimilönesystemen fungerar.

EU-utbildningar online

Sieps har lanserat digitala utbildningar som kan ges på kort varsel under hela hösten. Vi erbjuder både Grundläggande EU-kunskap och kurser med specialteman, till exempel om förhandlingar i EU och EU:s budget. Se mer om upplägg, innehåll och föreläsare på vår utbildningssida.