Om Sieps

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Verksamhet och organisation

Verksamhet

Sieps verksamhet delas huvudsakligen in i följande tre områden:

 • EU:s politiska, konstitutionella och ekonomiska system
 • Medlemsstaterna och europeisk integration
 • EU:s politikområden

Organisation

Myndigheten har 17 anställda. Göran von Sydow är direktör. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om personalen.

Sieps är en enrådighetsmyndighet och har ett insynsråd. Direktören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet är rådgivande till direktören men har ingen beslutande funktion. 

Sieps insynsråd har följande ledamöter:

 • Lisbeth Aggestam, docent, Göteborgs universitet

 • Lars Danielsson, f.d. Sveriges ständiga representant vid EU och tidigare statssekreterare

 • Matilda Ernkrans, vice ordförande i riksdagens EU-nämnd

 • John Hassler, professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

 • Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor och inrikes frågor

 • Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, Stockholms universitet

 • Annika Ström Melin, journalist

 • Hans Wallmark, ordförande i riksdagens EU-nämnd

 • Oscar Wåglund Söderström, chef för Liberalernas riksdagskansli

Regleringsbrev och årsredovisning

Sieps verksamhet regleras av Förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier samt av regeringens årliga regleringsbrev. Verksamheten redovisas i årsredovisningar. 

Regleringsbrev 2024 (PDF 2,1 Mb)

Årsredovisning 2023 (PDF 1,1 Mb)