Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU

Författare: Hillion Christophe

Utfallet av den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap har gett upphov till ett betydande intresse för frågan om de villkor som reglerar en medlemsstats utträde ur EU. Christophe Hillion, forskare i juridik vid Sieps, analyserar den fördragsartikel som styr processen. (2016:8epa)

I denna nya Europapolitiska analys granskas de specifika bestämmelser som styr processen, närmare bestämt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, TEU, och dess roll i den europeiska integrationsprocessen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.