Overseeing the rule of law in the European Union: Legal mandate and means

Författare: Hillion Christophe

De kontroversiella för­ändringarna av lagarna i Polen och Ungern har lett till betydande oro när det gäller rättsstatens principer i Europeiska unionen. Enligt Christophe Hillion, forskare i juridik vid Sieps, har EU både möjligheter och en skyldighet att se till att rättsstatens principer respekteras. (2016:1epa)

I den här analysen menar för­fattaren att EU:s medlems­stater har gett unionen såväl bindande mandat som verktyg för att se till att rättsstatens principer respekteras – även på nationell nivå.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella ut­veckling.