Statsförvaltningen efter 20 år i EU

Författare: von Sydow Göran, Wetter Ryde Anna

När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-arbetet.

Drygt 20 år in i det svenska medlem­skapet diskuteras  i den här antologin  hur EU påverkar den nationella förvaltnings­politiken, för­hållandet mellan stats­förvaltningen och de allt fler EU-myndigheterna samt den svenska stats­tjänste­mannens roll.

Antologin har tagits fram i samarbete mellan Statskontoret och Sieps. Bland för­fattarna åter­finns Göran von Sydow och Anna Wetter, forskare i statsvetenskap respektive juridik vid Sieps.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.