De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

Författare: Wenander Henrik

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen. Det skriver Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. (2019:1)

I den här rapporten analyserar Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, hur EU:s rättsliga system påverkar kommunerna. Det handlar om vad de ska och kan göra med hänsyn till Sveriges EU-medlemskap.

Ett grundläggande konstaterande är att EU inte förändrar det kommunala självstyret. Däremot påverkas kommunerna av att staten Sverige har undertecknat EU:s fördrag och är med och tar fram EU-lagstiftning. Regelverket framgår inte heller alltid av den svenska lagen.

När kommunerna fattar beslut kan de således behöva beakta EU-rättsliga principer, exempelvis principen om likabehandling. De är också skyldiga att direkt tillämpa EU-regler på vissa områden och att följa svenska lagar som bygger på EU-direktiv. Vidare utser den svenska lagstiftaren ibland kommunerna till ansvariga för att vidta åtgärder enligt EU:s regelverk.

Hur kommunerna kan påverka EU-beslut blir därmed intressant. Författaren konstaterar att det finns vissa formella sätt men att kanalerna i första hand är indirekta.

En poäng är att flernivåstyret inom EU gör det svårare för kommunerna att veta vilka beslut de kan fatta. Detta understryker behovet av att de har tillgång till kunskap om hur EU-rätten ska tolkas.

Intervju med rapportförfattaren om de svenska kommunernas rättsliga ställning i EU:s system