Protecting the rule of law in EU Member States and Candidate Countries

Författare: Bieber Florian, Kmezić Marko

Respekten för rättsstatens principer minskar både i stater inom EU och i länder som strävar efter EU-medlemskap. EU bör därför stärka sina insatser och utforma en mer inkluderande, sammanhängande och tydlig strategi. Det skriver Marko Kmezić och Florian Bieber, verksamma vid universitetet i Graz. (2020:12epa)

En fungerande rättsstat är en förutsättning för EU-medlemskap och grundläggande för Europeiska unionens identitet. Samtidigt är rättsstaten nu allvarligt hotad, såväl i stater som strävar efter EU-medlemskap som i flera av EU:s medlemsstater.

Det skriver Marko Kmezić och Florian Bieber, forskare respektive professor vid centrumet för studier om sydöstra Europa, universitetet i Graz. I denna analys granskar de EU:s åtgärder och mekanismer för att främja och upprätthålla rättsstaten, både inom EU och gentemot kandidatländerna. Mot bakgrund av den minskade respekten för rättsstaten pekar författarna på att EU:s nuvarande instrument har ett antal brister och argumenterar för att EU bör stärka sina insatser på området.

En förutsättning för att lösa problemet är att skapa mer samstämmighet mellan den interna och den externa dimensionen av arbetet med att främja rättsstaten. Enligt författarna är det även viktigt att inse att problemen ofta är ett resultat av en medveten politik som förs av autokratiska regimer, och inte en oavsiktlig följd av svaga statsapparater.

För att stärka skyddet av rättsstaten rekommenderar författarna följande:

  • Sträva efter mer stöd från civila samhället – EU:s insatser bör inriktas mindre på den statliga nivån och fokusera mer på en ”nedifrån- och uppstrategi” som är mer inkluderande.

  • Ge stöd till specialiserade och oberoende statliga organ – EU bör ägna mer uppmärksamhet åt kapaciteten att genomföra de lagar som antas.

  • Följ demokratins utveckling noggrant – rättsstat och demokrati bör betraktas som sammanlänkade och ömsesidigt förstärkande.

  • Förtydliga kriterier och riktmärken för en fungerande rättsstat – de regeringar som är föremål för EU:s dialog och åtgärder bör veta vad de förväntas göra, och det civila samhället ska kunna ställa regeringar till svars i förhållande till tydliga kriterier på området.

  • Ändra beslutsförfaranden som rör rättsstaten – om det blir aktuellt med fördragsändringar bör enskilda medlemsstater inte längre kunna blockera rådets beslut, både när det gäller åtgärder mot medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer och beslut om länder som önskar inleda eller fortsätta en anslutningsprocess.

  • Inför en villkorsordning kopplad till respekt för rättsstatens principer – möjligheten att hålla inne EU-medel, i lämplig omfattning och på ett proportionellt sätt, skulle göra det tydligt att ändamålen med EU:s finansiering inte kan uppnås om medlemsstaterna systematiskt urholkar rättsstaten.