Kan euron tävla med dollarn som internationell valuta?

Författare: Flam Harry

I ambitionen att stärka EU:s roll i världen ingår att stärka eurons internationella ställning och därmed minska beroendet av den amerikanska dollarn. En mer framkomlig väg för EU är dock att sträva efter ökad samsyn med USA. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:5epa)

Europeiska kommissionen har som ambition att stärka EU:s roll i världen. I denna ambition ingår att stärka eurons ställning som internationell valuta och därmed minska beroendet av den amerikanska dollarn.

I den här Europapolitiska analysen beskriver nationalekonomen Harry Flam bakgrunden till eurons svaga ställning i världen, syftet med ambitionerna och vad som krävs för att uppfylla dem.

De förutsättningar som måste finnas på plats tar enligt honom lång tid att uppnå: en stor, likvid och gemensam marknad i säkra statsskuldväxlar och statsobligationer i euro – i likhet med den som finns för amerikanska statspapper – gemensamt garanterade euroobligationer och en kapitalmarknadsunion, det vill säga en gemensam marknad för värdepapper. Detta kräver i sin tur en politisk vilja hos medlemsstaterna.

Ett politiskt mål med ambitionerna för euron är att EU inte ska tvingas delta i sanktioner som vidtas av länder utanför unionen, exempelvis USA:s mot Iran. Inga banker som är internationellt verksamma klarar sig nämligen utan att handla med amerikanska dollar och därigenom kan USA tvinga bankerna att iaktta sanktionerna.

Enligt författaren är det dock svårt för europeiska banker att frigöra sig från sitt beroende av den amerikanska dollarn. EU:s roll i världen kan snarare stödjas av att EU och USA blir mer samstämmiga i utrikespolitiken – något som underlättas med den nya amerikanska administrationen.