A New Phase in EU Climate Geopolitics: Steps Forward and Back

Författare: Youngs Richard

Klimatkriser i EU och dess närområde får direkta konsekvenser för befolkningen men också för unionens stabilitet och säkerhet. Richard Youngs, professor i internationella relationer, beskriver hur klimatfrågan är en viktig komponent i EU:s geopolitik och hur unionens utrikes- och säkerhetspolitik kan få en starkare klimatdimension. (2023:8epa)

Denna Europapolitiska analys – skriven av professorn i internationella relationer Richard Youngs – redogör för kommissionens politiska ambitioner och policyförslag ägnade att ge EU:s utrikes- och säkerhetspolitik en skarpare klimatprofil. Därtill analyseras hur dessa förslag har fallit ut under de senaste åren och hur olika faktorer har påverkat förutsättningarna för en säkerhetspolitik med tydlig klimatprägel.

Författaren pekar ut och föreslår åtgärder på tre områden där den politiska utvecklingen går på tvärs mot att förena fungerande klimat- och geopolitik i ett sammanhängande säkerhetspolitiskt ramverk:

  • Ökade nationella lösningar och militär upprustning
    Kommissionen har tagit fram många policyförslag och har fortsatt höga klimatpolitiska ambitioner, trots påfrestningarna från covid-19-pandemin och Rysslands krig i Ukraina. Kriget har dock satt press på EU:s och medlemsstaternas försvarspolitik och tvingat fram energipolitiska förändringar genom de många sanktionspaketen. Dessa kostsamma åtgärder har dock främst skett på medlemsstatsnivå och bidragit till ett tydligare fokus på nationella prioriteringar och traditionell militär säkerhet, till relativ nackdel för den externa klimatpolitiken.  

  • EU:s interna klimatmål kräver resurser från tredje land
    Med ledning av den gröna omställningspolitiken och unionens starkare säkerhetsperspektiv i strategiska värdekedjor har EU alltmer fokuserat på att säkerställa leveransen av förnybar energi och kritiska mineraler från tredje land. Denna utrikespolitik bedöms inte främja stabilitet, säkerhet och modernisering i de berörda länderna.

  • Otillräckligt fokus på klimatanpassning
    I sina externa relationer är EU:s och medlemsländernas arbete med klimatanpassning fortfarande begränsat, medan fokus på att få andra länder att reducera koldioxidutsläpp består. EU erkänner behovet av att rusta upp lokala miljöer och ekosystem som har lidit skada av klimatförändringar i tredje land. Trots dessa politiska utfästelser att lägga mer resurser på anpassningsåtgärder ligger finansieringen och den politiska viljan fortfarande efter.