The Rule of Law in the EU: Crisis and Solutions

Författare: von Bogdandy Armin, Claes Monica, Groussot Xavier, Kelemen R. Daniel, Kochenov Dimitry, Lenaerts Koen, Manners Ian, Moberg Andreas, Morijn John, Nergelius Joakim, Reichel Jane, Rosas Allan, Sajó András, Spieker Luke Dimitrios, Scheppele Kim Lane, Wójcik Anna, Zemskova Anna, Södersten Anna, Hercock Edwin

I EU:s fördrag står det att rättsstaten är ett av unionens grundläggande värden. Det är därför viktigt att rättsstaten skyddas. I denna antologi analyserar framstående forskare och praktiker hur EU hanterar problem med att några medlemsstater inte respekterar rättsstaten samt vilka lösningar som står till buds. (2023:1op)

Under det senaste decenniet har det blivit allt tydligare att respekten för rättsstatsprincipen har försvagats i några av EU:s medlemsstater. Denna situation betraktas som en kris eftersom konsekvenserna kan bli allvarliga för EU som system: unionens funktion, trovärdighet, och identitet som en klubb av välmående, fungerande demokratier står på spel. EU har under flera år försökt lösa dessa problem med politiska, juridiska och finansiella verktyg. Men hittills har framgångarna varit få.

Denna antologi, som publiceras med anledning av en stor konferens om rättsstaten, belyser det nuvarande tillståndet för rättsstatsprincipen i EU och dess möjliga framtid. Författarna analyserar de åtgärder som redan har vidtagits för att lösa krisen och diskuterar vad mer som kan eller bör göras. Genom att uppmärksamma områden som inte tidigare har diskuterats i så stor utsträckning, drar de lärdomar från tidigare erfarenheter och stakar ut möjliga vägar framåt.

  • Koen Lenaerts framhåller vikten av värderingar, strukturer och maktdelning för att upprätthålla rättsstatens principer.

  • Daniel Kelemen, Dimitry Kochenov och Andreas Moberg analyserar artikel 7 i EU-fördraget, den fördragsartikel som syftar till att skydda EU:s grundläggande värden.

  • Kim Lane Scheppele och John Morijn, Anna Wójcik, samt Xavier Groussot och Anna Zemskova diskuterar effektiviteten av de finansiella verktygen som används för att skydda rättsstaten.

  • Ian Manners diskuterar krisens yttre dimensioner och sätter den i ett sammanhang där allt fler länder i världen går i en autokratisk riktning.

  • Armin von Bogdandy och András Sajó förklarar hur rättsstatsprincipen kan återställas efter att en ny regering har kommit till makten.

  • Monica Claes, Luke Dimitrios Spieker och Allan Rosas fokuserar på hur man försvarar EU:s andra grundläggande värden, i synnerhet demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Slutligen föreslår Jane Reichel att det behövs en ny strategi för förvaltningsrätten, och Joakim Nergelius beskriver effekterna av Rysslands invasion av Ukraina.

Antologin är redigerad av Anna Södersten och Edwin Hercock.